Skip to main content
Share
Favorite

20
RESULTS

audio 11
texts 5
movies 3
data 1
COLLECTION
TOPIC
polityka 11
podcast 6
Polska 4
EU 3
Polityka 3
UE 3
Leszno 2
Poland 2
Polish 2
PolitykaGlobalna.pl 2
USA 2
głupota 2
politics 2
prawo 2
propaganda 2
wolność 2
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
4.3. zdyskontowany okres zwrotu 1
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV 1
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR 1
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów 1
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego 1
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych 1
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków) 1
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych 1
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych 1
6.2. eksploatacji i 6.3. likwidacji. [7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego. 7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe? 7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań 1
7.4. Wynająć czy kupić na własność? [8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 8.1. koszt kapitału własnego 1
8.2. koszt kapitału obcego 1
8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału 1
8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [9] Ryzyko projektu a koszt kapitału. 9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału 1
9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej. [10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 1
99 Hobbies 1
Anita Musiał tel. (022)208 28 33/26 1
Appalachian Trail 1
Artists 1
Artyści 1
Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia 1
Bialystok (Podlasie Voivodship) 1
Creativity 1
Cultural Capital 1
Cultural Institutions 1
Cultural Participation 1
Cultural Policy 1
Cultural Services 1
Culture 1
Discrimination in employment 1
EMAS 1
Europa 1
Europe 1
European Union 1
Ham Radio 1
High Culture 1
Hiking 1
IPP 1
Instytucje kultury 1
Integrated Product Policy 1
JKM 1
Janusz 1
KZ1O 1
Kapitał Kulturowy 1
Kapitał Społeczny 1
Korwin 1
Kreatywność 1
Kultura 1
Kultura Masowa 1
Kultura Wysoka 1
LCA 1
Mass Culture 1
Mikke 1
Myslozbrodnie 1
NOPAT 1
Nowa Prawica 1
Oferta Kulturalna 1
Partycypacja 1
Podlasie Region 1
Polityka Kulturalna 1
QRP 1
Rosja 1
Russia 1
Social Capital 1
Szkolenia księgowe LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski 1
Szkolenia księgowe | Zaproszenie na szkolenie od: Grzegorz Michalski (t. +48503452860) [Grzegorz.Michalski@gmail.com] Cel szkolenia Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi 1
Unia Europejska 1
Usługi Kulturalne 1
WB3AAL 1
Województwo Podlaskie 1
ZPP 1
Zaproszenie na Szkolenie w Warszawie pt.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY Termin 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 26-27 stycznia 2015 w Warszawie / szkolenie: EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. Kategoria: Finanse/Controlling 1
Zintegrowana Polityka Produktowa 1
[2] Elementy matematyki finansowej 2.1. zmiana wartości pieniądza w czasie 1
[3] Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych 3.1. gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR) 1
[5] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu. 5.1. szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty. 5.2. kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 5.3. różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto 1
[6] Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu: 6.1. uruchamiania 1
active ageing 1
age discrimination 1
age-friendly city 1
ageing 1
ageism 1
aktywne starzenie się 1
aktywność ekonomiczna 1
aktywność społeczna 1
aktywność zawodowa 1
analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego 1
anita.musial@akademiamddp.pl Terminy 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/ ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY 26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa Zgłoś się 23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się Kategoria: Finanse/Controlling 1
b) definicja i znaczenie 1
b) definicja poziomu płynności finansowej. 3. Pomiar poziomu płynności finansowej: a) statyczne miary płynności 1
b) korekty miar płynności 1
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 6. Zarządzanie należnościami: a) ocena należności przedsiębiorstw 1
b) kredyt kupiecki 1
b) metoda punktowa 1
b) metody ustalania okresu spływu należności 1
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola 1
b) poziom NWC 1
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową 1
badawcze i odtworzeniowe 1
bezpieczeństwo socjalne 1
bezpieczeństwo społeczne 1
białystok (woj. podlaskie) 1
border regions 1
borderland city 1
branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami 1
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych 1
c) cykl konwersji gotówki 1
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej 1
c) krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Wartość płynności finansowej: a) wartość płynności finansowej 1
c) metoda standardu kredytowego 1
c) prognozowanie należności 1
c) relacja wartości płynności do jej poziomu 1
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej 1
care elderly 1
certyfikat. Godziny zajęć: 10:00 – 15:45 Miejsce zajęć: centrum w/w miast. Informacje: Norbert Saks 1
cooperation 1
cultural capital 1
culture of poverty 1
czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu 1
czy odpowiada potrzebom interesariuszy 1
czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz 1
członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich 1
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 1
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności 1
d) określanie strategii zarządzania NWC. 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: a) potrzeba utrzymywania zapasów 1
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 1
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie 1
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi 1
decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk) 1
development strategy 1
dewiacje społeczne 1
dom pomocy społecznej 1
dyskontowanie przepływów pieniężnych 1
dyskryminacja w zatrudnieniu 1
dyskryminacja z powodu wieku 1
dyskryminacja ze względu na wiek 1
dywestycyjne 1
e) faktoring należności 1
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 1
ecolabelling 1
economic activity 1
economic sociology 1
ecotaxes 1
ekologiczne zamówienia publiczne 1
ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy. TREŚCI PROGRAMOWE W TRAKCIE SZKOLENIA: [1] Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności 1.1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów: 1.2. cel rozpoczynania realizacji projektów 1
ekoznakowanie 1
elderly 1
employment of persons in retirement age 1
employment of retirees 1
enklawa społeczna 1
enklawy ubóstwa 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje organizacyjne Koszt uczestnictwa: – jednej osoby 1490 zł + 23% VAT 1
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860 | tel.: 791206754 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com ) – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych 1
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: a) metody analizy ryzyka kredytowego 1
fax (022) 211 20 90 norbert.saks@akademiamddp.pl 1
generowanymi w okresie poddanym analizie). W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności: - Analiza finansowa projektu 1
geopolitics 1
geopolityka 1
gerontechnologia 1
gerontechnology 1
gerontologia 1
gerontology 1
green public procurement 1
handlowych 1
human capital 1
in polish 1
infrastruktura społeczna 1
instytucje nonprofit 1
instytucjonalnych 1
jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu 1
jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy. - Analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć. - Analiza wrażliwości i ryzyka 1
kapitalizacja przepływów pieniężnych 1
kapitał kulturowy 1
kapitał ludzki 1
kapitał społeczny 1
kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie 1
CREATOR
SHOW DETAILS